Οροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστότοπου

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου www.ygeiaprostati.gr (αποκαλουμένου «Ιστότοπος») της Takeda Ελλάς Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αποκαλούμενη «Takeda») υπόκειται στους ακόλουθους Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου www.ygeiaprostati.gr (αποκαλουμένου «Ιστότοπος») της Takeda Ελλάς Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αποκαλούμενη «Takeda») υπόκειται στους ακόλουθους Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης.  Χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του Ιστότοπου συμφωνείτε και αποδέχεσθε χωρίς περιορισμό και προϋποθέσεις τους παρόντες Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης και αναγνωρίζετε ότι υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ υμών και της Takeda σχετικά με το θέμα αυτό.   Η Takeda δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης από καιρού εις καιρόν, με ισχύ από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο,  καλείσθε συνεπώς να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενό τους.  Κατά τη χρήση του Ιστότοπου δεσμεύεσθε να ενεργείτε κατά το νόμο και να μην προβαίνετε σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την λειτουργία του Ιστότοπου ή να εμποδίσουν τη χρήση και την αξιοποίησή του από τους χρήστες γενικώς.

1. Σκοπός των πληροφοριών

H Takeda Ελλάς Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αποκαλούμενη «Takeda») είναι υπεύθυνη για το επιστημονικό περιεχόμενο και την πληροφόρηση του παρόντος ιστοτόπου, ο οποίος αναπτύσσεται για τη δική σας ενημέρωση σε θέματα πρόληψης – προαγωγής υγείας για τον  καρκίνο του προστάτη. Ο ιστότοπος αυτός περιέχει επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την πάθηση αυτή και τη θεραπεία της.  Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία, ή του θεράποντος ιατρού, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για τη διάγνωση και την αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης. Ουδέν στοιχείο από τον Ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προώθηση, διαφήμιση ή υπόδειξη για συνταγογραφούμενο φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι υπό ανάπτυξη.  

2. Χρήση του περιεχομένου και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο να κατεβάσετε μέσω διαδικτύου, να εμφανίσετε στην οθόνη ή να εκτυπώσετε πληροφορίες από τον Ιστότοπο, αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση.  Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε τροποποίηση για περαιτέρω αναπαραγωγή του περιεχομένου. Το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, τύχει προσαρμογής, μετατροπής, διανομής, μετάδοσης  ή να χρησιμοποιηθεί με οιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλων των κειμένων και μέρος αυτών, των γραφικών, εικονιδίων, βίντεο, κινουμένων σχεδίων, κινουμένων γραφικών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, banners, επικεφαλίδων σελίδων, λαβάρων καθώς επίσης και των φωτογραφιών και εικόνων («Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία της Takeda, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων  εταιρειών και/ή των συνεργατών της, ή έχει ληφθεί από την Takeda η νόμιμη άδεια για τη χρήση του από το νόμιμο δικαιούχο. Σε ορισμένα κείμενα ο αναφερόμενος ως συγγραφέας αυτών είναι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ουδεμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιοδήποτε σήμα, ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσία, τεχνολογία, προϊόντα, μεθόδους και άλλα δικαιώματα πνευματικής  ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (καταχωρημένα ή μη) ιδιοκτησίας της Takeda,  των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων  εταιρειών και/ ή των συνεργατών της αλλά και των τρίτων με την άδεια των οποίων χρησιμοποιούνται αυτά χορηγείται ή υπονοείται. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση από εσάς του περιεχομένου αυτού συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των νομίμων δικαιούχων που μπορεί να εγείρει αξιώσεις αποζημιώσεων λόγω δικής σας μη επιτρεπόμενης συμπεριφοράς.

Η Takeda μπορεί κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια και σε κάθε χρόνο να εμποδίσει την πρόσβαση στον ιστότοπο με ή χωρίς προειδοποίηση.

3. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Οι σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους παρέχονται προς διευκόλυνση.  Η Takeda καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σύνδεσμοι που περιέχονται στον Ιστότοπο της να παραπέμπουν σε χρήσιμες ιστοσελίδες, σύμφωνες με τo υψηλό ποιοτικό επίπεδο και τις απαιτήσεις της Takeda. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι ιστοσελίδες μπορούν να τροποποιηθούν με μεγάλη ταχύτητα, η Takeda δεν εγγυάται το επίπεδο και την ποιότητα κάθε ιστοσελίδας, στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή τη λειτουργία αυτών των ιστότοπων, που δεν ανήκουν στην ίδια και/ή για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτές. και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημίες προκύψουν από το περιεχόμενο αυτών ή τη λειτουργία τους.  Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστότοπο τρίτου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Takeda εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα τον  εν λόγω ιστότοπο ή το περιεχόμενο αυτού. 

4. Ιδιωτικότητα και μη εμπιστευτικές πληροφορίες

Μη προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες

Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του Ιστότοπου ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες  γνωστές ευρέως ως cookies  (αρχεία αναγνώρισης). Τα cookies αυτά αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στον Ιστότοπο της Takeda κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να επισκεφθεί εκ νέου τον Ιστότοπο και παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε το συγκεκριμένο Ιστότοπο, ενώ συγχρόνως επιτρέπει στην Takeda  να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφθεί τον Ιστότοπο.  Η τεχνολογία των cookies  συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου.  Σκοπός της συλλογής των πληροφοριών αυτών είναι  η βελτίωση της ποιότητας του Ιστότοπου.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, με τη χρήση του Ιστότοπου τεκμαίρεται η αποδοχή εκ μέρους σας και η παροχή της συγκατάθεσής σας σχετικά με τα ακόλουθα:  Το περιεχόμενο οποιασδήποτε επικοινωνίας, την οποία αποστέλλετε στην Takeda μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως, θα θεωρηθεί μη εμπιστευτικό και ελεύθερο από δικαιώματα ιδιοκτησίας.  Η Takeda και οι συνδεδεμένες εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να κάνουν χρήση του περιεχομένου  της επικοινωνίας αυτής για οποιονδήποτε σκοπό και να αναπαράγουν, δημοσιοποιήσουν και αποκαλύψουν τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα μέρη χωρίς περιορισμό και χωρίς την καταβολή αποζημίωσης προς εσάς.  Η Takeda και οι συνδεδεμένες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς περιορισμό και χωρίς την καταβολή αποζημίωσης σε εσάς οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, τεχνικές ή παρόμοια αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στην Takeda για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της χρήσης για το σκοπό της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης προϊόντων.

Προσωπικά Δεδομένα

Η TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Takeda») ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεσμευόμενη αυστηρά για την προστασία της  ιδιωτικότητάς σας, θα καταβάλλει προσπάθειες για να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα  σύμφωνα με την ακόλουθη Επισημείωση  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  του Ιστότοπου («Επισημείωση»), η οποία εφαρμόζεται  στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από την Takeda και Πηγές

Η Takeda μπορεί να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες αυτομάτως μέσω του παρόντος ιστότοπου:

 • Τεχνικές πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διεύθυνση Πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) η οποία  χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το Διαδίκτυο, τα στοιχεία σύνδεσής σας, το είδος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, η ρύθμιση ζώνης ώρας, τα είδη και οι εκδόσεις των προσθηκών (plug-ins) του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφμόρμα

 • Πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η πλήρης περιήγησή σας μέσω Ενιαίου Εντοπιστή  Πόρων (URL) προς, μέσω και από αυτό τον ιστότοπο  (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), οι χρόνοι απόκρισης της σελίδας, τα σφάλματα λήψης, η διάρκεια των επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, πληροφορίες σχετικές με την αλληλεπίδραση σελίδας (για παράδειγμα η κύλιση, τα κλικ και το πέρασμα του ποντικιού πάνω από τμήματα της σελίδας) και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποχώρηση από τη σελίδα.

Η Takeda μπορεί να λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα από αυτόν τον ιστότοπο όπως είναι για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και επαγγελματικές πληροφορίες μόνο εφόσον υποβάλλονται  οικειοθελώς σε εμάς. Κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας, η Takeda θα σάς ενημερώνει σχετικά με το εάν οι ζητούμενες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την εκ μέρους σας χρήση ορισμένων πόρων και ενδεχομένως να καθιστά αδύνατη την παροχή ορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους της Takeda.

Η Takeda ενδέχεται να συνεργάζεται με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάριν, των επιχειρηματικών συνεργατών, των υπεργολάβων τεχνικών υπηρεσιών, των διαφημιστικών δικτύων, των παρόχων αναλύσεων και των παρόχων πληροφοριών έρευνας) και ενδέχεται να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με εσάς από αυτούς.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Η Takeda θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να ικανοποιεί τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα , ή στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, προκειμένου να συμμορφώνεται με υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου.

Πώς χρησιμοποιεί η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Takeda θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει μέσω του ιστότοπου αυτού στα πλαίσια των ακόλουθων σκοπών:

 • για να βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών της

 • για να βελτιώνει το περιεχόμενο του ιστοτόπου της

 • για να απαντά στα αιτήματα, στα ερωτήματα και τα παράπονά σας

 • για εσωτερικούς σκοπούς της εταιρείας όπως είναι για παράδειγμα η απάντηση σε Αιτήματα Ιατρικής Πληροφόρησης, Παράπονα σχετικά με Προϊόντα ή ο χειρισμός δεδομένων που σχετίζονται με Ανεπιθύμητες Ενέργειες

 • για να διατηρεί τη σχέση μας μαζί σας εφόσον είστε πελάτης, προμηθευτής ή επιχειρηματικός συνεργάτης

 • για να εξετάζει τις αιτήσεις σας για εργασία

Με ποιους διαμοιράζεται η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Takeda μπορεί να διαμοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλες συγγενείς  εταιρείες της σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νόμιμου επιχειρηματικού σκοπού ή για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Η Takeda μπορεί, επίσης, να διαμοιράζεται τα δεδομένα σας με επιλεγμένους τρίτους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβοι που παρέχουν υπηρεσίες στην Takeda ή για λογαριασμό της και

 • Πάροχοι αναλύσεων και  μηχανών αναζήτησης που συνδράμουν την Takeda στη βελτίωση και βελτιστοποίηση του παρόντος ιστοτόπου.

 • Σε περίπτωση που η Takeda πωλεί ή αγοράζει επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, ενδέχεται να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή της επιχείρησης αυτής ή αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

 • Εάν η ίδια η Takeda ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της αποκτηθούν από τρίτο μέρος, στην  περίπτωση δε αυτή τα Προσωπικά Δεδομένα που κατέχει ενδέχεται να αποτελέσουν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται, ή

 • Εάν η Takeda έχει υποχρέωση να αποκαλύψει ή να διαμοιραστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου, ή προκειμένου να επιβάλει ή να εφαρμόσει τους Όρους Χρήσης της και άλλες συμφωνίες, ή προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της ίδιας, των πελατών της ή άλλων. Στην περίπτωση αυτή  συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας έναντι απάτης και της διαχείρισης των κινδύνων συμμόρφωσης καθώς επίσης και η ανταλλαγή πληροφοριών με κανονιστικές και υγειονομικές αρχές για τους σκοπούς της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών και ζητημάτων σχετικών με την ποιότητα των προϊόντων.

Οταν η Takeda αναθέτει σε συγκεκριμένο υπεργολάβο τον χειρισμό των Προσωπικών Δεδομένων, θα ελέγχει και θα επιλέγει με προσοχή τον υπεργολάβο αυτόν και θα ασκεί την απαραίτητη και την κατάλληλη  εποπτεία επί του υπεργολάβου αυτού προκειμένου να διασφαλίζει τον έλεγχο ασφαλείας των δεδομένων που ανατίθενται.

Ορισμένες από τις εταιρείες του ομίλου Takeda και/ή ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), οι νόμοι των οποίων ενδέχεται να μην παρέχουν στα Προσωπικά Δεδομένα σας το ίδιο επίπεδο προστασίας. Η Takeda θα διασφαλίζει ότι υφίστανται όλες οι επαρκείς εγγυήσεις  και ότι τηρούνται όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί  σε σχέση με τις εν λόγω διαβιβάσεις . 

Πώς προστατεύει η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Takeda θα λάβει εύλογα και ενδεδειγμένα  φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την  προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Μολονότι θα κάνουμε το καλύτερο  για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα σημειωθεί  απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων και εσείς οι ίδιοι φέρετε τον κίνδυνο για κάθε διαβίβαση δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου.

Τα Δικαιώματά σας

Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση  έχουν ορισμένα  δικαιώματα ως υποκείμενα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια και/ή περιορισμούς. Τα εν λόγω  δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να  (i) υποβάλλουν αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων τους, (ii)  να εξασφαλίσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους και (iii) το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων τους.  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματα, παρακαλούμε  να χρησιμοποιήσετε τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση διατηρούν επίσης, το δικαίωμα  υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στην εθνική τους  Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Takeda να μην επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για προωθητικούς σκοπούς . Η Takeda συνήθως θα σάς ενημερώνει (πριν από τη συλλογή των δεδομένων σας) εάν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς ή εάν σκοπεύει να αποκαλύψει  τις πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τέτοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προκειμένου να αποτρέψετε την εν λόγω επεξεργασία ενημερώνοντας την Takeda ανά πάσα στιγμή  ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στοιχεία προώθησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «κατάργηση εγγραφής» («unsubscribe”) στις σχετικές επικοινωνίες ή ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» κατωτέρω.

Για πόσο χρόνο διατηρεί η Takeda τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Τα Δεδομένα Προσωπικά Χαρακτήρα  θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες..

Άλλες σημαντικές Πληροφορίες Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτων. Η πολιτική ιδιωτικότητας που περιγράφεται εδώ δεν ισχύει στις τοποθεσίες αυτές. Βεβαιωθείτε ότι εξετάζετε τη νομική ενότητα και την ενότητα σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Google Analytics Η Takeda χρησιμοποιεί το Google Analytics, εργαλείο ανάλυσης ιστού που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστότοπων να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες ενασχολούνται με τον ιστότοπό τους. Οι πελάτες του Google Analytics έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πλήθος αναφορών σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον ιστότοπό τους έτσι ώστε να μπορούν να τον βελτιώνουν. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες ανώνυμα. Αναφέρει τις τάσεις του ιστότοπου χωρίς να ταυτοποιεί τους επισκέπτες ατομικά.

Cookies του Google Analytics Όπως πολλές υπηρεσίες, έτσι και το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους (first-party cookies) για την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων των επισκεπτών. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα την ώρα που πραγματοποιήθηκε η τρέχουσα επίσκεψη, εάν ο επισκέπτης έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο στο παρελθόν και ποιος ιστότοπος περέπεμψε τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Τα προγράμματα περιήγησης δεν διαμοιράζουν cookies πρώτου μέρους  διαμέσου των διευθύνσεων διαδικτύου.

Χρήση Διεύθυνσης IP Σε κάθε υπολογιστή και συσκευή που συνδέεται στο Διαδίκτυο αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός γνωστός ως διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP). Δεδομένου ότι οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχίζονται συνήθως σε ομάδες βάσει χώρας, η διεύθυνση IP μπορεί συχνά να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χώρας, του κράτους και της πόλης από όπου ο υπολογιστής συνδέεται στο Διαδίκτυο. Το Google Analytics συλλέγει τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών του ιστότοπου προκειμένου να μπορούν να σχηματίζουν οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου μια εικόνα σχετικά με τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες τους ανά τον κόσμο. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως γεωεντοπισμός IP.

Το Google Analytics δεν αναφέρει τα πραγματικά στοιχεία της διεύθυνσης IP στους πελάτες του. Επιπλέον, με τη χρήση μιας μεθόδου γνωστής ως απόκρυψη IP (IP masking), οι ιδιοκτήτες ιστότοπων που χρησιμοποιούν το Google Analytics έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το Google Analytics να χρησιμοποιεί μόνο ένα τμήμα της διεύθυνσης IP, αντί για την πλήρη διεύθυνση IP, για τον γεωεντοπισμό. Οι ιδιοκτήτες ιστότοπων, είτε χρησιμοποιούν το Google Analytics είτε όχι, έχουν πρόσβαση στις διευθύνσεις IP των επισκεπτών των ιστοτόπων τους.

Προσωπικά Δεδομένα Ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που σάς ταυτοποιούν προσωπικά, όπως είναι για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα στοιχεία χρέωσής σας, ή άλλα δεδομένα που εύλογα μπορούν να συνδεθούν με τέτοιου είδους πληροφορίες. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics, τους οποίους οφείλουν να τηρούν όλοι οι πελάτες του, απαγορεύει την παρακολούθηση ή τη συλλογή των πληροφοριών αυτών μέσω του Google Analytics ή τον συσχετισμό Προσωπικών Δεδομένων με τις πληροφορίες ανάλυσης ιστού.

Χρήση Δεδομένων Ανάλυσης από την Google Οι ιδιοκτήτες ιστότοπων που χρησιμοποιούν το Google Analytics ασκούν έλεγχο επί των δεδομένων που επιτρέπουν στην Google να χρησιμοποιεί. Μπορούν να αποφασίζουν εάν επιθυμούν η Google να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά ή όχι χρησιμοποιώντας τις Επιλογές Κοινής Χρήσης Δεδομένων του Google Analytics (Google Analytics Data Sharing Options). Εφόσον το επιτρέπουν οι επιλογές αυτές, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Google. Οι ιδιοκτήτες ιστότοπων μπορούν να τροποποιούν τις επιλογές αυτές ανά πάσα στιγμή.

Μη συμμετοχή σε Πρόγραμμα Περιήγησης Προκειμένου να προσφέρει στους επισκέπτες των ιστότοπων περισσότερες επιλογές σχετικά με τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα τους από το Google Analytics, η Google ανέπτυξε ένα Πρόσθετο (add on) για την Μη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Περιήγησης του Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on). Το πρόσθετο επικοινωνεί με το JavaScript της Google Analytics (ga.js) και υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπο δεν πρέπει να αποστέλλονται στο Google Analytics. Το Πρόσθετο Μη Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Περιήγησης του Google Analytics δεν εμποδίζει την αποστολή των πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόσθετο Μη Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Περιήγησης του Google Analytics εδώ

Cookies - Τμήμα Επαγγελματιών Υγείας Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν έναν περιορισμένο αριθμό δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένο πελάτη και ιστότοπο και η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή είτε μέσω του διακομιστή ιστού είτε του υπολογιστή του πελάτη. Κατά τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον διακομιστή να παρέχει σελίδες προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο χρήστη, ή η ίδια η σελίδα μπορεί να περιέχει δέσμη ενεργειών που αναγνωρίζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cookie και έτσι έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πληροφορίες από τη μία επίσκεψη στον ιστότοπο (ή σε σχετικό ιστότοπο) στην επόμενη.

Προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να κινούνται ελεύθερα στο ειδικό τμήμα «Επαγγελματίες Υγείας» πραγματοποιείται λήψη ενός cookie στον υπολογιστή του προγράμματος περιήγησης, πλην όμως, το cookie αυτό καταργείται από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η περίοδος λειτουργίας.

Εάν επιθυμείτε να μην συμμετάσχετε (opt out), απλώς πατήστε «άκυρο» όταν σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι είστε επαγγελματίας υγείας. Ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή διασφαλίζετε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί λήψη οποιωνδήποτε cookies στον υπολογιστή σας - με τη μη συμμετοχή σας (opt out) δεν θα είστε σε θέση να βλέπετε το τμήμα επαγγελματιών υγείας του ιστότοπου.


Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Ποιοί τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα;

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα είναι μόνιμα cookies (persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies).

 • Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή / και μετά το κλείσιμο του browser.
 • Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.

Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ορισμένοι συνεργάτες μας ( Google, Addthis, Facebook, Cloudflare) τοποθετούν, για λογαριασμό μας, cookies (third-party cookies). Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας.

Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:

Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies Λειτουργικότητας. Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Επιπλέον, βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών που εσείς έχετε ζητήσει, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Cookies Διαχείρισης κίνησης. Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Cookies Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου μας.

Ονομασία Ποιος τα τοποθετεί;

Περιγραφή

Χρόνος ζωής
Analytics Google Google analytics cookie 30 έως 90 days
Cloudflare Cloudflare Cloudflare cookie 30 έως 365 days

Cookies στόχευσης/διαφήμισης και στατιστικών χρήσης. Χρησιμοποιούνται αυτά τα cookies για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. Επίσης, για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας, τις διαφημίσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδε ο επισκέπτης ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και εάν επέλεξε να το κοινοποιήσει σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ονομασία Ποιος τα τοποθετεί; Περιγραφή Χρόνος ζωής
Analytics Google Google analytics cookie 30 έως 90 days

Cookies κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπετε να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας.

Ονομασία Ποιος τα τοποθετεί; Περιγραφή Χρόνος ζωής
Facebook Pixel Facebook Facebook remarketing cookie 30 days
Addthis Addthis.com Addthis sharing cookie 30 έως 365 days
Cloudflare Cloudflare Cloudflare cookie 30 έως 365 days

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Bασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας και τα Cookies Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή:

Για Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Για Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Για Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσετε και να τα συμπληρώσετε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας στα στοιχεία επικοινωνίας μας.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αλλαγές στην Πολιτική cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική.


Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ερωτήσεις  ή καταγγελίες όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Takeda. Η Takeda θα ακολουθήσει όλα τα ενδεδειγμένα βήματα  για να ανταποκριθεί  σε αιτήματα,  ερωτήματα και καταγγελίες σας . Η Takeda θα απαντά στα εν λόγω αιτήματα εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), Νομικό Τμήμα (Legal Department) Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Ελβετία.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail): [email protected]

Σημαντική  Πληροφορία

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τηρείται η νομοθεσία περί ιδωτικότητας στην Ελλάδα.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας  ιδιωτικότητάς, ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε κάποιο πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210-6475600, Fax: +30-210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

Η παρούσα Επισημείωση Ιδιωτικότητας ισχύει από 25 Μαϊου 2018 

Επιπροσθέτως για την Προστασία  Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια της Φαρμακοεπαγρύπνησης δείτε http://www.takeda.gr/contactsideeffects/ Για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια της Ιατρικής  Ενημέρωσης δείτε http://www.takeda.gr/contactmedical/ 

5. Πληροφορίες «ως έχουν»

Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν».  Η Takeda θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να περιλαμβάνει στον Ιστότοπο όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, με δεδομένο ότι οι πληροφορίες αλλάζουν με ταχύτατο ρυθμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται από τους εφαρμοστέους Κώδικες Δεοντολογίας και το νόμο, η Takeda δεν εγγυάται, ούτε υπονοεί, οποιαδήποτε  εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο, την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα, ποιότητα, πληρότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του Ιστότοπου, ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα που προέρχεται από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστότοπου ή με το περιεχόμενό του.  Η Takeda ούτε εγγυάται  ούτε δηλώνει ότι η χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου από εσάς δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα τρίτων μερών  που δεν ανήκουν στην Takeda, τις θυγατρικές ή στις συνδεδεμένες εταιρείες. 

6. Ευθύνη

Ούτε η Takeda ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία και τη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιουδήποτε είδους ζημίες (περιλαμβανομένης θετικής και αποθετικής, άμεσης,  έμμεσης, επακόλουθης ζημίας, απώλειας κερδών) που προκύπτει από τη χρήση ή μη πρόσβαση στο συγκεκριμένο ιστότοπο.  Η Takeda δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με  την πρόσβασή σας, ή την αδυναμία πρόσβασης στον Ιστότοπο ή με τη στήριξή σας σε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν.  Η Takeda ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική ή άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένης της τιμωρητικής αποζημίωσης/ηθικής βλάβης), απολεσθείσα ευκαιρία, αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη οποιουδήποτε είδους, που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος αυτής ή οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενο του Ιστότοπου. Ο αποκλεισμός της ευθύνης που προβλέπεται εδώ περιλαμβάνει ζημία που μπορεί να επηρεάσει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης ζημίας από κάθε είδους ιό.

Η παρούσα δήλωση περί ευθύνης ισχύει με τη επιφύλαξη όσων προβλέπονται από τους εφαρμοστέους Κώδικες Δεοντολογίας και το νόμο.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες  Οροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, το περιεχόμενο του Ιστότοπου και η χρήση αυτού διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.  Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, εάν δεν επιλυθεί με τρόπο φιλικό, είναι τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών

8. Ισχύς Ορων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν επηρεάζεται η ισχύς, η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των λοιπών Ορων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Takeda ΕΛΛΑΣ ΑΕ, 2020

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Ουρολόγο σας.